REGULAMIN - zasady i warunki korzystania z naszego sklepu

   Właścicielem domen oraz sklepów www.twojakoszulka.eu jest nasza prężnie działająca agencja reklamowa Intergraf Maciej Szramka z Bydgoszczy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 86805 wydany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, NIP: 554-186-63-63, Intergraf Maciej Szramka, ul. Przyjazna 11, 85-858 Bydgoszcz, forma prawna: indywidualna działalność gospodarcza). Stosownie do art. 7d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).
Zwana w dalszej części Wykonawcą. Zamawiający - klient dokonujący zakupu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

 • Zamówienia przyjmowane są w następujący sposób:

  • W formie pisemnej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

  • W formie pisemnej  przez wysłanie na e-mail: zamowienia@twojakoszulka.eu zamówienia z dokładnym opisem zamówienia, w takim przypadku Wykonawca złoży w systemie zamówienie za Zamawiającego.

 • Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez zamawiającego:

  • imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy,

  • dokładnego adresu do wysyłki,

  • adresu e-mail.

  Zamawiający może te dane (z wyjątkiem adresu e-mail) podać w późniejszym czasie.

 • Wszelkie grafiki, logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny  należy przesyłać bezpośrednio jako załącznik do formularza lub wiadomości e-mail. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami może wiązać się z dodatkowymi opłatami o czym klient zostanie poinformowany.

 • Nie wolno przesyłać linków do stron lub serwerów.

 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia, o czym poinformuje Zamawiającego.

 • Wykonawca ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub zaproponować inne rozwiązanie jeśli zamówiony wzór jest niezgodny z wymogami technicznymi lub prawnymi oferowanych produktów i usług.

 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców, o czym poinformuje Zamawiającego w możliwie najszybszym terminie.

 • Wykonawca nie ingeruje w przesłane zdjęcia i grafiki w wersji bitmapy. Ewentualna ingerencja w zdjęcia może nastąpić tylko po uzgodnieniu szczegółów prze obydwie strony.

 • Zamówienia przyjmowane są do godz. 20:00 od poniedziałku do piątku. Po tej godzinie zamówienie zostanie przyjęte z datą następnego dnia roboczego.

 • Wykonanie projektu wizualizacji jest częścią usługi wliczonej w cenę. Wykonawca ma prawo do zażądania zapłaty za częściowe wykonanie zamówienia - samego projektu na indywidualne zamówienie (Dz.U.Nr 22, poz. 271 Art. 10, pkt 3, poz. 1 i 4). Opłata ta wynosi 10,00 zl za projekt. Z zapłaty za częściowe wykonanie usługi i możliwości rezygnacji z usługi i towaru wykonywanego na indywidualne zamówienie Zamawiającego zwolnieni są ci Zamawiający którzy złożą zamówienie zgodnie z obowiązującymi warunkami i wszystkimi parametrami technicznymi dotyczącymi projektu i nadruku a Wykonawca odmówi wykonania zamówienia.

 • Do otrzymania przez nas wpłaty Zamawiający ma prawo zmienić swój projekt. W cenie wykonujemy trzy poprawki. Za poprawkę uważa się zmianę nie mającą znaczącego wpływu na całość projektu, stanowiącą 10% wkładu pracy.

 • Po otrzymaniu przez Wykonawcę akceptacji projektu nie ma możliwości dokonywania zmian i poprawek.

 • Jeśli w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty przez Wykonawcę oraz projektu przez Zamawiającego, Zamawiający nie wnosi żadnych uwag co do projektu, Wykonawca może przystąpić do realizacji zamówienia.

 • Wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją projektu. Od tego momentu Wykonawca przysypuje do wykonania pozostałej usługi.

KONTAKT:

 • Staramy się jak najszybciej odpowiadać na wszelką korespondencję. Średni czas nie przekracza 12 godzin w dni robocze. W weekendy oraz w okresach świątecznych i między świątecznych czas odpowiedzi może się wydłużyć, o czym postaramy się poinformować Zamawiającego stosownym komunikatem.

 • Wykonawca powinien odpowiedzieć na korespondencję w ciągu 24 godzin w dni robocze.

 • Kontakt w sprawie informacyjnej możliwy jest telefonicznie, na pocztę e-mail oraz za pomocą zaproponowanych i używanych przez dwie strony komunikatorów.

 • Wszelkie zmiany w projektach mogą być zgłaszane wyłącznie drogą e-mail. Zamawiający za każdym razem MUSI podać swój numer zamówienia w celu jednoznacznej identyfikacji zamówienia.

 • Korespondencja e-mail przechowywana jest 3 miesiące od daty złożenia zamówienia.

 • Wszelka korespondencja musi być opatrzona w tytule numerem zamówienia.

PŁATNOŚCI:

 • Po ustaleniu szczegółów zamówienia, po wykonaniu projektu-wizualizacji przez Wykonawcę, po akceptacji projektu przez Zamawiającego wymagana jest wpłata całości kwoty wraz z kosztami przesyłki.

 • Wpłaty należy dokonywać po zaakceptowaniu projektu, wpłata jest równoznaczna z akceptacja projektu.

 • Zamawiający zobowiązany jest do opłaty za zamówiony towar w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.

 • Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia pieniędzy na konto wykonawcy do godz. 8:00.

DOSTAWA:

 • Za dostawcę uważa się firmę dostarczająca przesyłkę, którą wybrał Kupujący, to jest, Poczta Polska, InPost lub firma kurierska.

 • Zamawiający wskazuje w jaki sposób ma mu zostać dostarczony zamówiony towar, z listy możliwych opcji i w odpowiedniej cenie. Koszt dostawy ponosi Zamawiający.

 • Zamawiający zgadza się na warunki dostawy oferowane przez wybranego przez niego dostawcę.

 • Zamawiający może odebrać towar własnym transportem lub kurierem, w tym przypadku opłaty za dostawę nie są pobierane.

 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie powstałe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

 • Kupujący przyjmując towar od firmy przewozowej, jest zobowiązany od razu przy dostawcy tego samego dnia do sprawdzenia czy opakowanie lub towar są nie naruszone.

 • W przypadku gdy opakowanie jest naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu, Zamawiający jest zobowiązany w tym momencie do spisania warz z dostawcą protokołu reklamacyjnego, który dokładne opisze co zostało uszkodzone oraz w jakiem stanie było opakowanie.

 • W przypadku opcji wysyłki ZWYKŁEJ, PRIORYTETOWEJ (nie poleconej) Wykonawca i Poczta nie biorą odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki. W tym przypadku nie ma pisemnego potwierdzenia przesyłki (zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej). Nie polecamy tej formy dostawy. Realizujemy ją tylko i wyłącznie na życzenie Zamawiającego.

 • W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego od dostawcy po drugiej próbie dostarczenia jej przez dostawcę, przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy lub skierowana do magazynu dostawcy, a wszelkimi kosztami obciążony Kupujący.

 • W przypadku zaginięcia przesyłki Wykonawca składa reklamację u dostawcy. Dalszy przebieg reklamacji dostawy przebiega według regulaminu wybranego dostawcy.

OPCJA EXPRESS:

 • Aby skorzystać z tej opcji trzeba wybrać przycisk Express w zamówieniu lub poinformować o tym fakcie droga e-mail.

 • Nie wszystkie produkty dostępne są w opcji express, informacja o dostępności opcji znajduje się w formularzu zamówienia danego produktu.

 • Zamówienie zostanie wysłane najpóźniej następnego dnia roboczego od wpłynięcia pieniędzy konto Wykonawcy lub po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty.

 • Opcja exspress jest dodatkowo płatna +30% od kwoty wartości zamówienia.

 • Wykonawca ma prawo odmówić Klientowi zastosowania opcji express. O takiej ewentualności klient zostanie poinformowany.

PRAWA AUTORSKIE:

 • Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność i oświadcza, że uzyskał zgodę na wykorzystanie praw autorskich, znaków zastrzeżonych firm i instytucji których nazwy używa do umieszcza na zamawianych przez siebie produktach.

 • Wykonawca ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

REKLAMACJE i ZWROTY:

 • Zgodnie z Dz.U.Nr 22, poz. 271 Art. 7 i późniejszymi zmianami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", klient ma prawo w ciągu 14 dni na odstąpienie od umowy kupna zawartej na odległość bez podania przyczyny. Zgodnie z zastrzeżeniem tej samej ustawy Art. 10, pkt 3, poz. 1 i 4 prawo do zwrotu nie przysługuje "Konsumentowi na usługi rozpoczęte, za zgodą konsumenta...", "Konsumentowi na świadczenia o właściwości określonych przez konsumenta z złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego sobą". Co oznacza, że produkty i usługi wykonane z indywidualnym nadrukiem stanowią towary wykonane na specjalne zamówienie według indywidualnych parametrów i nie ma możliwości ich zwrotu.

 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@twojakoszulka.eu, pocztą tradycyjną lub w siedzibie firmy, adres Intergraf Michał Szramka, ul. Przyjazna 11, 85-858 Bydgoszcz.

 • Podczas zgłaszania reklamacji należy przesłać opis wady oraz zdjęcie wadliwego produktu. Podczas zgłoszenia reklamacji nie ma potrzeby odsyłania wadliwego towaru (chyba, że sytuacja tego będzie wymagała o czym Zamawiający zostanie poinformowany).

 • W przypadku reklamacji związanej z uszkodzeniem towaru podczas transportu należy spisać z dostawcą (poczta, kurier) protokół reklamacyjny gdzie będzie dokładnie opisany sposób zabezpieczenia towaru oraz co zostało uszkodzone.

 • Czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni kalendarzowych.

 • Wykonawca poinformuje, Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji tą sama drogą którą była złożona reklamacja.

 • Jeśli reklamacja zostanie przyjęta Wykonawca ma prawo zażądać lub zrezygnować z odesłania wadliwego towaru. Formę zwrotu określa Wykonawca. Koszt zwrotu ponosi Wykonawca.

 • Wykonawca ma 30 dni na naprawę lub wymianę wadliwego towaru i usługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy w pierwszej kolejności zostaną rozwiązania polubownie przez strony.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny.

PRANIE i PRASOWANIE:

 • Wszystkie produkty, na których zostały dokonane nadruki należy prać najlepiej ręcznie w temperaturze nie wyższej niż 40oC, na lewej stronie. Nie używać płynów do tkanin kolorowych.

 • Nie suszyć w urządzeniach mechanicznych.

 • Prasować na lewej stronie.

 • Nadruków nie należy nadmiernie zginać.

 

powered by INTERGRAF