REGULAMIN

Właścicielem domen oraz sklepów www.twojakoszulka.eu jest nasza prężnie działająca agencja reklamowa Intergraf Maciej Szramka z Bydgoszczy, ul. Przyjazna 11, 85-858 Bydgoszcz, forma prawna: indywidualna działalność gospodarcza. Stosownie do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018.646 z późniejszymi zmianami).
Zwana w dalszej części Wykonawcą. Zamawiający – klient dokonujący zakupu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
 • Zamówienia przyjmowane są w następujący sposób:
  • W formie pisemnej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
  • W formie pisemnej przez wysłanie na e-mail: zamowienia@twojakoszulka.eu zamówienia z dokładnym opisem zamówienia, w takim przypadku Wykonawca złoży w systemie zamówienie za Zamawiającego.
 • Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez zamawiającego:
  • imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy,
  • dokładnego adresu do wysyłki,
  • adresu e-mail.
  Zamawiający może te dane (z wyjątkiem adresu e-mail) podać w późniejszym czasie.
 • Wszelkie grafiki, logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy przesyłać bezpośrednio jako załącznik do formularza lub wiadomości e-mail. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami może wiązać się z dodatkowymi opłatami o czym klient zostanie poinformowany.
 • Nie wolno przesyłać linków do stron lub serwerów.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia, o czym poinformuje Zamawiającego.
 • Wykonawca ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub zaproponować inne rozwiązanie jeśli zamówiony wzór jest niezgodny z wymogami technicznymi lub prawnymi oferowanych produktów i usług.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców, o czym poinformuje Zamawiającego w możliwie najszybszym terminie.
 • Wykonawca nie ingeruje w przesłane zdjęcia i grafiki w wersji bitmapy. Ewentualna ingerencja w zdjęcia może nastąpić tylko po uzgodnieniu szczegółów prze obydwie strony.
 • Zamówienia przyjmowane są do godz. 20:00 od poniedziałku do piątku. Po tej godzinie zamówienie zostanie przyjęte z datą następnego dnia roboczego.
 • Wykonanie projektu wizualizacji jest częścią usługi wliczonej w cenę. Wykonawca ma prawo do zażądania zapłaty za częściowe wykonanie zamówienia - samego projektu na indywidualne zamówienie. Opłata ta wynosi 15,00 zl za projekt. Z zapłaty za częściowe wykonanie usługi i możliwości rezygnacji z usługi i towaru wykonywanego na indywidualne zamówienie Zamawiającego zwolnieni są ci Zamawiający którzy złożą zamówienie zgodnie z obowiązującymi warunkami i wszystkimi parametrami technicznymi dotyczącymi projektu i nadruku a Wykonawca odmówi wykonania zamówienia.
 • Do otrzymania przez nas wpłaty Zamawiający ma prawo zmienić swój projekt. W cenie wykonujemy trzy poprawki. Za poprawkę uważa się zmianę nie mającą znaczącego wpływu na całość projektu, stanowiącą 10% wkładu pracy.
 • Po otrzymaniu przez Wykonawcę akceptacji projektu nie ma możliwości dokonywania zmian i poprawek.
 • Jeśli w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty przez Wykonawcę oraz projektu przez Zamawiającego, Zamawiający nie wnosi żadnych uwag co do projektu, Wykonawca może przystąpić do realizacji zamówienia.
 • Wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją projektu. Od tego momentu Wykonawca przysypuje do wykonania pozostałej usługi.
KONTAKT:
 • Staramy się jak najszybciej odpowiadać na wszelką korespondencję. Średni czas nie przekracza 12 godzin w dni robocze. W weekendy oraz w okresach świątecznych i między świątecznych czas odpowiedzi może się wydłużyć, o czym postaramy się poinformować Zamawiającego stosownym komunikatem.
 • Wykonawca powinien odpowiedzieć na korespondencję w ciągu 24 godzin w dni robocze.
 • Kontakt w sprawie informacyjnej możliwy jest telefonicznie, na pocztę e-mail oraz za pomocą zaproponowanych i używanych przez dwie strony komunikatorów.
 • Wszelkie zmiany w projektach mogą być zgłaszane wyłącznie drogą e-mail. Zamawiający za każdym razem MUSI podać swój numer zamówienia w celu jednoznacznej identyfikacji zamówienia.
 • Korespondencja e-mail przechowywana jest 3 miesiące od daty złożenia zamówienia.
 • Wszelka korespondencja musi być opatrzona w tytule numerem zamówienia.
PŁATNOŚCI:
 • Po ustaleniu szczegółów zamówienia, po wykonaniu projektu-wizualizacji przez Wykonawcę, po akceptacji projektu przez Zamawiającego wymagana jest wpłata całości kwoty wraz z kosztami przesyłki.
 • Wpłaty należy dokonywać po zaakceptowaniu projektu, wpłata jest równoznaczna z akceptacja projektu.
 • Zamawiający zobowiązany jest do opłaty za zamówiony towar w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia pieniędzy na konto wykonawcy do godz. 8:00.
DOSTAWA:
 • Za dostawcę uważa się firmę dostarczająca przesyłkę, którą wybrał Kupujący, to jest, Poczta Polska, InPost lub firma kurierska.
 • Zamawiający wskazuje w jaki sposób ma mu zostać dostarczony zamówiony towar, z listy możliwych opcji i w odpowiedniej cenie. Koszt dostawy ponosi Zamawiający.
 • Zamawiający zgadza się na warunki dostawy oferowane przez wybranego przez niego dostawcę.
 • Zamawiający może odebrać towar własnym transportem lub kurierem, w tym przypadku opłaty za dostawę nie są pobierane.
 • Kupujący przyjmując towar od firmy przewozowej, jest zobowiązany od razu przy dostawcy tego samego dnia do sprawdzenia czy opakowanie lub towar są nie naruszone.
 • W przypadku gdy opakowanie jest naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu, Zamawiający jest zobowiązany w tym momencie do spisania warz z dostawcą protokołu reklamacyjnego, który dokładne opisze co zostało uszkodzone oraz w jakiem stanie było opakowanie.
 • W przypadku opcji wysyłki ZWYKŁEJ, PRIORYTETOWEJ (nie poleconej) Wykonawca i Poczta nie biorą odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki. W tym przypadku nie ma pisemnego potwierdzenia przesyłki (zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej). Nie polecamy tej formy dostawy. Realizujemy ją tylko i wyłącznie na życzenie Zamawiającego.
 • W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego od dostawcy po drugiej próbie dostarczenia jej przez dostawcę, przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy lub skierowana do magazynu dostawcy, a wszelkimi kosztami obciążony Kupujący.
OPCJA EXPRESS:
 • Aby skorzystać z tej opcji trzeba wybrać przycisk Express w zamówieniu lub poinformować o tym fakcie droga e-mail.
 • Nie wszystkie produkty dostępne są w opcji express, informacja o dostępności opcji znajduje się w formularzu zamówienia danego produktu.
 • Zamówienie zostanie wysłane najpóźniej następnego dnia roboczego od wpłynięcia pieniędzy konto Wykonawcy lub po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty.
 • Opcja exspress jest dodatkowo płatna +30% od kwoty wartości zamówienia.
 • Wykonawca ma prawo odmówić Klientowi zastosowania opcji express. O takiej ewentualności klient zostanie poinformowany.
PRAWA AUTORSKIE:
 • Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność i oświadcza, że uzyskał zgodę na wykorzystanie praw autorskich, znaków zastrzeżonych firm i instytucji których nazwy używa do umieszcza na zamawianych przez siebie produktach.
 • Wykonawca ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
REKLAMACJE i ZWROTY:
 • Zgodnie z Dz.U.2017, poz. 683 Art. 38 i późniejszymi zmianami Ustawy z dnia 30 marca 2014 r. “o prawach konsumenta”, klient ma prawo w ciągu 14 dni na odstąpienie od umowy kupna zawartej na odległość bez podania przyczyny. Zgodnie z zastrzeżeniem tej samej ustawy i art. "Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość NIE przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:" punkt 3 "w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb". Co oznacza, że produkty i usługi wykonane z indywidualnym nadrukiem lub/i z indywidualnym projektem stanowią towary wykonane na specjalne zamówienie według indywidualnych parametrów i nie ma możliwości ich zwrotu.
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@twojakoszulka.eu, pocztą tradycyjną lub w siedzibie firmy, adres Intergraf Maciej Szramka, ul. Przyjazna 11, 85-858 Bydgoszcz.
 • Podczas zgłaszania reklamacji należy przesłać opis wady oraz zdjęcie wadliwego produktu. Podczas zgłoszenia reklamacji nie ma potrzeby odsyłania wadliwego towaru (chyba, że sytuacja tego będzie wymagała o czym Zamawiający zostanie poinformowany).
 • W przypadku reklamacji związanej z uszkodzeniem towaru podczas transportu należy spisać z dostawcą (poczta, kurier) protokół reklamacyjny gdzie będzie dokładnie opisany sposób zabezpieczenia towaru oraz co zostało uszkodzone.
 • Czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni kalendarzowych.
 • Wykonawca poinformuje, Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji tą sama drogą którą była złożona reklamacja.
 • Jeśli reklamacja zostanie przyjęta Wykonawca ma prawo zażądać lub zrezygnować z odesłania wadliwego towaru. Formę zwrotu określa Wykonawca. Koszt zwrotu ponosi Wykonawca.
 • Po uznaniu reklamacji wykonawca niezwłocznie dostarczy towar lub usługę bez wad.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy w pierwszej kolejności zostaną rozwiązania polubownie przez strony.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny.
PRANIE i PRASOWANIE:
 • Wszystkie produkty, na których zostały dokonane nadruki należy prać najlepiej ręcznie w temperaturze nie wyższej niż 40oC, na lewej stronie. Nie używać płynów do tkanin kolorowych.
 • Nie suszyć w urządzeniach mechanicznych.
 • Prasować na lewej stronie.
 • Nadruków nie należy nadmiernie zginać.